ALLMÄNT OM SKOLHEMMEN

Statens skolhem är riksomfattande enheter för krävande vård utom hemmet och krävande särskilt stöd inom den grundläggande utbildningen. Verksamheten vid statens skolhem regleras i lagen om barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (1379/2010). Ansvariga aktörer för skolhemmens resultatstyrning är THL och, när det gäller den grundläggande utbildningen vid skolhemmen, Utbildningsstyrelsen. Statens skolhem har en direktion som Institutet för hälsa och välfärd tillsätter för fyra kalenderår i sänder. Statens skolhem är Lagmansgården (Pedersöre), Limingan koulutuskeskus (Limingo), Sairila (S:t Michel), Sippola (Kouvola) och Vuorela (Vichtis).

 

Skolhemmen är specialiserade på tjänster där vård utom hemmet och specialundervisning bildar en rehabiliterande helhet. Det centrala innehållet består av fostran och handledning som utgår från barnets utvecklingsnivå och behov, specialundervisning, stöd för en sund psykisk utveckling, familjearbete och efter behov bland annat alkohol- och drogarbete.

 

Statens skolhem tillhandahåller sådan särskild omsorg som behövs för att barn och unga i de allra svåraste livssituationerna och med de allra svåraste symtomen ska kunna tryggas vård, omsorg och undervisning. Statens skolhem kan också tillhandahålla sådana mentalvårdstjänster som avses i mentalvårdslagen, med undantag för vård oberoende av patientens vilja.

 

Statens skolhem genomför utvecklings- och forskningsprojekt. Arbetet med de unga och familjerna, och likaså de tillämpade metoderna, utvecklas med stöd av forskningsrön. Också skolhemmens erfarenhetsexperter har redan länge deltagit i utvecklingen.

© Valtion koulukodit 2019

Ulkoasu ja toteutus Dippi Design