erityinen huolenpito

Erityinen huolenpito tarkoittaa kokonaisvaltaista hoitoa, kasvatusta ja huolenpitoa sekä yksilöllistä erityisopetusta sellaisille nuorille, joiden toiminta erityisen vakavasti vaarantaa heidän terveyttään ja kehitystään. Kyse on määräaikaisesti suljettavissa toimitiloissa järjestettävästä sijaishuollosta, avusta mm. aggressiivisesti käyttäytyvien, karkailevien, paljon rikoksia tekevien tai päihderiippuvaisten nuorten ”pysäyttämiseen” ja elämäntilanteen tasaamiseen.

 

Tavoitteena on turvata nuoren fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä edesauttaa tukitoimien onnistumista jatkohoitopaikassa.  Nuoren avuksi tarkoitettu pysäytys mahdollistuu turvallisen fyysisen ympäristön (osasto), selkeän päivärytmin ja ohjelman sekä jatkuvasti läsnä olevan ja riittävän henkilöstön avulla. Määräaikainen hoito erityisen huolenpidon osastolla kestää 30 vuorokautta ja sitä voidaan jatkaa enimmillään 90 vuorokauteen saakka, mikäli nuoren tilanne sitä vaatii. Hoidon tarpeen määrittely perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden tekemään arviointiin nuoresta ja hänen elämäntilanteestaan.

 

Hoito erityisen huolenpidon osastolla perustuu tiiviiseen yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn sekä omaohjaajatyöhön. Nuoren hoitoon osallistuvat moniammatillisen työryhmän lisäksi lääkäri ja psykologi. Perheen ja eri verkostojen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä koko jakson ajan. Nuorelle tehdään yksilöllinen erityisen huolenpidon suunnitelma, jossa määritellään hoidon tarve, tavoitteet ja toteutustavat. Erityisopettajan johdolla tapahtuva perusopetus toteutetaan kotikouluperiaatteella osaston tiloissa.

 

 Erityisen huolenpidon osasto on turvallinen ja luotettava toimintaympäristö, jossa korostetaan vuorovaikutuksen merkitystä hyvinvoinnin tukena. Erityisen huolenpidon päätyttyä nuori siirtyy suunnitellusti hänelle sopivaan jatkopaikkaan. Jatkosuunnitelma laaditaan mahdollisimman realistiseksi yhdessä sijoittajatahon, vanhempien ja tulevan sijoituspaikan kanssa.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design