Valtion koulukotien henkilöstölle aiemmin toteutetut koulutuskokonaisuudet

Valtion koulukotien henkilöstön koulutus koostuu koulukotien itse järjestämästä koulutuksesta, työntekijöiden osallistumisesta muiden järjestämään koulutukseen ja eri henkilöstöryhmien vuosittaisista työneuvotteluista ja niiden yhteydessä olevasta koulutuksesta. Koulutuksellisella yhteistyöllä on valtion koulukodeissa pitkät perinteet.

 

Yhteisinä koulutuksina on järjestetty seuraavia koulutuskokonaisuuksia:

 

 

Perhetyö

Valtion koulukotien työntekijöille on järjestetty perhetyökoulutusta vuodesta 1984 alkaen. Vuodesta 2002 alkaen voimavarakeskeisen perhetyön kouluttajana on toiminut Pekka Holm (sosiaalityöntekijä, lasten psykoterapeutti ja ve-perheterapeutti). Hän on vetänyt seitsemän 16-päiväistä voimavarakeskeisen perhetyön koulutusta koulukotien henkilökunnalle (vuosina 2002, 2003, 2006,2008, 2009, 2011 ja 2012). Koulutus jatkuu edelleen. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat voimavarakeskeisen perhetyön filosofiaan ja menetelmiin.

 

Koulutuksen aikana perehdytään perhe- ja psykoterapioiden teorioihin ja käytäntöön sekä erityisesti dialogisuuteen, narratiivisuuteen, ratkaisukeskeisyyteen ja reflektiivisyyteen. Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä sisältäen ohjattua opiskelua yhteensä 800 tuntia.

 

Aikaisempina kouluttajina ovat toimineet psykologi Reijo Junnola, valtiotieteen kandidaatti Tapani Ahola, johtaja Katriina Pajupuro ja psykiatrian erikoislääkäri Ben Furman.

 

Psykiatrinen lisäkoulutus

Psykiatrinen lisäkoulutus on koulukotien yhteinen koulutus, joka on suunniteltu toistuvaksi kokonaisuudeksi. Koulutus toteutetaan ensimmäisen kerran vuosina 2013 - 2014. Koulutus on 11 päivän kokonaisuus, joista 8 koulutuspäivää vetää psykiatrian ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti Pirkko Lehto-Salo, LL, FT. Viimeiset kolme päivää vetävät ART-kouluttajat Martti Poteri, Niklas Hjort ja Tari Siljander.

 

Monikulttuurisuus

Suomen monikulttuuristuminen on haastanut koulukoteja pitkäjänteiseen monikulttuurisuustaitojen kehittämiseen lasten ja heidän perheidensä kanssa. Koulukodit etsivät keinoja huomioida ja ymmärtää eri kulttuuritaustoista tulevien lasten ja heidän perheidensä erityisen tuen tarpeita sekä monikulttuurisuustaitojen sisäistämiseen. ”Maailmojen välissä” -koulutuskokonaisuutta on järjestetty valtion koulukotien työntekijöille kaksi kertaa vuosien 2010 – 2012 aikana. Koulutuskokonaisuus on koostunut neljästä kaksipäiväisestä työpajasta, joilla on ollut vierailemassa monikulttuurisiin kysymyksiin perehtyneitä alan asiantuntijoita. Koulutuksessa perehdyttiin kokemuksellisesti ja teoreettisesti monikulttuuriseen työhön ja sen edellytyksiin. Prosessikulutus tarjosi taitoja ja valmiuksia kulttuurierojen ymmärtämiseen ja tiedon soveltamiseen koulukotityössä. Koulutuskokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta vastasivat THL:n erityisasiantuntija Päivi Känkänen ja Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö Johanna Barkman.

 

 

Päihdetyö

Valtion koulukodit järjestivät vuonna 2010 päihdetyökoulutuksen, jossa kouluttajana ja kurssin johtajana toimi psykiatrinen sairaanhoitaja, työnohjaaja ja kouluttaja Jouni Susi. Koulutuskokonaisuus oli 12 + 2 päivän mittainen kokonaisuus jakautuen tiedolliseen ja eettiseen perustaan, erityistaitoihin ja Euro ADAD-haastattelun menetelmäkoulutukseen.

 

Aikaisemmat koulukotien yhteiset huume-, lääke- ja sekariippuvaisten nuorten hoitokoulutukset järjesti A-klinikkasäätiö.

 

 

Tarinallisuus ja ilmaisutaidot

Stakesin ja Pesäpuu ry:n yhteistyönä vuonna 2007 toteutettiin valtion koulukodeille Tarinallisuus ja ilmaisutaidot - koulutus, jossa etsittiin elämäkerrallisuuden keinoin uusia vuorovaikutuksen tapoja, yhteisiä ja erillisiä voimavaroja sekä innostusta ja avaruutta arjen käytäntöihin. Koulutuksen laajuus oli neljä kaksipäiväistä työpajaa ja yksi seurantapäivä. Koulutuksesta vastasivat THL:n erityisasiantuntija Päivi Känkänen ja Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö Johanna Barkman.

 

Vastaava aikaisempi koulutus koulukotien henkilökunnalle toteutettiin Elämäkertaketju -hankkeen nimellä 2001-2002. Sen käytännön toteutuksesta vastasivat Päivi Känkänen ja Tarja Janhunen. Varsinaisten koulutusosioiden jälkeen järjestettiin useita seurantapäiviä, viimeisin pidettiin syksyllä 2004, kun koko hankkeen käynnistymisestä oli kulunut viisi vuotta. 10-päiväisen koulutuksen kävi läpi 50 työntekijää.

 

Monivuotinen tutkimus- ja kehittämishanke on raportoitu seikkaperäisesti kirjassa Marjatta Bardy & Päivi Känkänen, Omat ja muiden tarinat - ihmisyyttä vaalimassa, Stakes 2005.

 

 

Laatuprojekti

Stakesin järjestämä Valtion koulukotien yhteinen laatuhanke, Laavu, toteutettiin vuosina 2004-2006. 10-päiväinen laatuvalmennus välitehtävineen antoi tukea ja työkaluja oman työyhteisön laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen. Koulutusmenetelminä hyödynnettiin ryhmätöitä ja prosessikuvausharjoituksia. Hankkeen aikana laadittiin koulukotikohtaiset laatukäsikirjat. Kouluttajina toimivat VTM:n muutosjohtaja Kari Kangaspunta ja kehittämispäällikkö Janne Kankaanniemi.

 

 

Kriisikoulutus

Koulukotien kriisikoulutus toteutettiin Stakesin järjestämänä kaksi kertaa vuosina 2002-2003 ja 2003-2004. Koulutuskokonaisuudessa (11 koulutuspäivää) saatiin tietoa kriisin vaikutuksesta ihmiseen ja erityisesti lastensuojelutyöhön liittyvistä kriiseistä sekä niiden vaikutuksista lapsiin ja työyhteisöön. Koulutuksen aikana haettiin toimintavalmiuksia kriisien kohtaamiseen ja laadittiin koulukotikohtaiset kriisitoimintamallit.

 

 

SERI-hoitokoulutus

Stakesin järjestämässä SERI-hoitokoulutuksessa lisättiin työntekijöiden tiedollisia ja taidollisia valmiuksia hoitaa seksuaalisesti hyväksikäytettyjä lapsia ja heidän perheitään sekä nuoria hyväksikäyttäjiä. Koulutus järjestettiin vuosina 2004-2005 ja se koostui neljästä kolmen päivän mittaisesta koulutusjaksosta.

 

Oppimisvaikeudet koulukotinuorten ongelmana

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin käynnistämän POLOKU-projektin yhteydessä Jyväskylän yliopiston Niilo Mäki Instituutti koulutti vuosina 1999-2001 koulukotien henkilöstöä nuorten oppimisvaikeuksien tunnistamiseen ja hoitamiseen. Koulutuspäiviä oppimisvaikeuksien sekä tarkkaavuus- ja mielenterveyshäiriöiden hoidosta ja vaikutuksesta nuoren oppimismotivaatioon, minäkäsitykseen ja itsetuntoon oli yhteensä yhdeksän.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design