THL:n alaisten lastensuojeluyksiköiden johtokunta ja johtokunnan ruotsinkielisen jaosto vuosille 2019–2022

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asettanut Valtion koulukodeille ja Vankilan perheosastolle lain (1379/2010)

3 §:n mukaisesti yhteisen johtokunnan.

 

 

Johtokunnan toimikausi

Johtokunnan toimikausi alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2022.

 

 

Johtokunnan jäsenet

THL on nimennyt johtokunnan jäseniksi suostumuksensa mukaisesti (nimeämispyyntö THL 1997/0.03.00/2018) seuraavat henkilöt:

 

 

Puheenjohtaja

sosiaalineuvos Seppo Sauro

 

 

Jäsenet

Etelä-Suomen AVI: sosiaalihuollon ylitarkastaja Sari Husa

Itä-Suomen AVI: varajäsen: sosiaalihuollon ylitarkastaja Marita Uusitalo

Suomen Kuntaliitto: erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen

Suomen Kuntaliitto: varajäsen: erityisasiantuntija Mari Sjöström

Opetushallitus: opetusneuvos Leena Nissilä

Järvenpään kaupunki: varajäsen: oppimisen ja koulunkäynnin tuen päällikkö Tiina Erkkilä-Wahtera

Vanajan vankila: apulaisjohtaja Ulla Lehtinen

Vanajan vankila: varajäsen: ohjaaja Mia-Riikka Tyni

Nuorisotutkimusseura ry: erikoistutkija Tomi Kiilakoski

Nuorisotutkimusseura ry: varajäsen: hallituksen puheenjohtaja, professori Päivi Honkatukia

Lastensuojelun Keskusliitto: ohjelmajohtaja Miia Pitkänen

Lastensuojelun Keskusliitto: varajäsen: erityisasiantuntija Susanna Hoikkala

Helsingin yliopisto: oikeuspsykiatrian professori Nina Lindberg

 

 

THL:n alaisten lastensuojeluyksiköiden johtokunnan ruotsinkieliseen jaostoon jäsenet:

 

Svenska Finlands folkting: biträdande folktingssekreterare Camilla Grundström

Svenska Finlands folkting: varajäsen: folktingssekreterare Markus Österlund

Opetushallitus: opetusneuvos Maj-Len Engelholm

Opetushallitus: varajäsen: johtaja Gun Oker-Blom

Pietarsaaren kaupunki: kaupunginjohtaja Kristina Stenman

Pietarsaaren kaupunki: varajäsen: koulutoimenjohtaja Jan Levander

 

 

Sihteeri ja asiantuntijat

Asioiden esittelijänä ja kokouksien sihteerinä toimii THL:n alaisten lastensuojeluyksiköiden johtaja ellei ohjesäännöstä muuta johdu. Johtokunta voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.

 

 

Johtokunnan tehtävät

THL:n alaisten lastensuojeluyksiköiden johtokunnan tehtävänä on:

 

 1. Hyväksyä Valtion koulukotien ja Vankilan perheosaston (myöhemmin ”lastensuojeluyksiköt”) johtosääntö;
 2. Kehittää, valvoa ja yhteen sovittaa lastensuojeluyksiköiden toimintaa sekä tehdä aloitteita niiden tuloksellisuuden ja toimintaedellytysten parantamiseksi;
 3. Edistää lastensuojeluyksiköiden yhteistoimintaa lastensuojeluyksikköön sijoitettujen tai siellä opiskelevien lasten ja nuorten huoltajien sekä alan viranomaisten ja yhteisöjen kanssa;
 4. Hoitaa soveltuvin osin kunnan kouluviranomaiselle kuuluvat tehtävät;
 5. Hyväksyä lastensuojeluyksiköiden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
 6. Hyväksyä lastensuojeluyksiköiden tilinpäätös ja toimintakertomus;
 7. Osallistua THL:n määräämällä tavalla lastensuojeluyksiköiden tulossopimuksen valmisteluun;
 8. Valita vankilan perheosaston lastensuojelutehtävistä vastaava palveluntuottaja;
 9. Seurata lastensuojeluyksiköille asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista;
 10. Nimittää lastensuojeluyksikön johtaja ja johtava rehtori, myöntää heille virkavapaus ja määrätä sijainen;
 11. Vahvistaa lastensuojeluyksiköiden palvelut ja niistä perittävät maksut;
 12. Ratkaista muut lastensuojeluyksiköitä koskevat asiat, joita ei johtosäännössä tai muuten ole määrätty tai säädetty lastensuojeluyksikön johtajan, rehtorin tai muun virkamiehen ratkaistavaksi.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design