VERKSAMHETSMODELL FÖR MISSBRUKARVÅRDEN VID STATENS SKOLHEM

Statens skolhem är alkohol- och drogfria enheter som arbetar för alkohol- och drogfrihet och erbjuder alternativ till missbruk. Vården och fostran påverkar attityderna till alkohol och droger, de omständigheter som framkallar missbruk och den kultur som främjar missbruk. En fungerande vardag och skolgång, meningsfull sysselsättning, stärkta sociala kontakter och sunda levnadsvanor förebygger användning av alkohol och droger. Användningen av alkohol och droger övervakas och arbetet för alkohol- och drogfrihet får också stöd genom begränsande åtgärder i enlighet med barnskyddslagen.

 

Missbrukarvården syftar till att skapa en bild av vilken betydelse alkohol och droger har för den unga och vilka faktorer gör att den unga använder alkohol eller droger. Vid planeringen fäster man vikt vid om det är första gången som den unga provat på alkohol eller droger, eller om det är fråga om ett återkommande missbruk. Dessutom är det viktigt att bedöma och överväga om den unga har ett beroende eller om användningen av alkohol eller andra droger är ett sätt att uttrycka symtom.

 

I skolhemmets missbrukarvård tillämpas flera olika teoretiska referensramar som kompletterar varandra och som hjälper att strukturera vårdrelationen och förstå den ungas och familjens situation. Missbrukarvården bygger framför allt på anknytnings- och traumateori och kognitiv beteendeteori. Missbrukarvården beaktar också multiproblem, ålder, utvecklingsstadium och familjerelationer. I missbrukarvården används olika kognitiva, aktiverande, konstnärliga och biografiska metoder, metoder för familjearbete och akupunktur.

 

En vårdperiod inom missbrukarvården börjar med en kartläggning av nuläget och pågår vanligen i fyra veckor. En individuell plan för missbrukarvården görs upp och kompletteras under vårdperioden. Tidigare användning och erfarenheter diskuteras tillsammans med den unga, och information om alkohol och droger ges. Missbruksprocessen granskas individuellt bland annat genom att diskutera begär, risker för återfall, farliga situationer och förutseende av dem, liksom också förmågan att säga nej. Tillsammans med den unga övervägs dessutom alternativa aktiviteter till alkohol och droger och därtill aktiveras nätverk som kan ge den unga stöd för ett alkohol- och drogfritt liv.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design