VALTION KOULUKOTIEN PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI

Valtion koulukodit ovat päihteettömiä yksiköitä, joissa tuetaan päihteettömyyttä ja tarjotaan vaihtoehtoisia toimintamalleja päihteiden käytölle. Hoidossa ja kasvatuksessa vaikutetaan päihteitä koskeviin asenteisiin sekä päihteiden ongelmakäyttöä synnyttäviin olosuhteisiin ja sitä tukevaan kulttuuriin. Arjen ja koulunkäynnin sujuminen, mielekäs tekeminen ja sosiaalisten kontaktien sekä terveellisten elämäntapojen vahvistaminen ennaltaehkäisevät päihteiden käyttöä. Päihteiden käyttöä seurataan ja päihteettömyyttä tuetaan myös lastensuojelulain mukaisilla rajoitustoimenpiteillä.

 

Päihdehoidon tavoitteena on muodostaa kuva päihteiden merkityksestä nuorelle ja niistä tekijöistä, jotka lisäävät päihteiden käyttöä. Päihdehoidon suunnittelussa huomioidaan onko kyseessä ensimmäistä kertaa vai toistuvasti päihteitä käyttävä nuori.  Lisäksi on syytä arvioida ja pohtia onko kyseessä päihderiippuvainen nuori vai päihteillä oirehtiva nuori.

 

Koulukodin päihdehoidossa hyödynnetään useamman eri teoreettisen viitekehyksen toisiaan täydentäviä näkökulmia, joilla voi jäsentää hoitosuhdetta ja ymmärtää nuoren ja perheen tilannetta. Päihdehoidon taustalla on erityisesti kiintymyssuhde- ja traumateoria sekä kognitiivis-behavioraalinen kehitysteoria. Päihdehoidossa huomioidaan myös nuorten moniongelmaisuus, ikä ja kehitysvaihe sekä perhesuhteet. Päihdehoidossa käytetään erilaisia kognitiivisia, toiminnallisia, taidelähtöisiä, elämänkerrallisia ja perhetyön menetelmiä sekä akupunktiota.

 

Päihdehoitojakso alkaa tilannekartoituksella ja kestää yleensä neljä viikkoa.  Nuorelle tehdään yksilöllinen päihdehoitosuunnitelma, jota täydennetään hoitojakson aikana. Nuoren kanssa käydään läpi päihteiden käyttöhistoriaa ja kokemuksia sekä päihteisiin liittyvää tietoa. Nuoren päihdeprosessia tarkastellaan yksilöllisesti muun muassa käsittelemällä mielihaluja, retkahdusriskejä, vaaratilanteita ja näiden ennakointia sekä kieltäytymistaitoja. Lisäksi nuoren kanssa pohditaan päihteiden käytölle vaihtoehtoista toimintaa ja aktivoidaan verkostoja nuoren päihteettömyyden tueksi.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design