STÖD FÖR DET PSYKISKA VÄLBEFINNANDET

Den vård och fostran som ges vid skolhemmen betonar faktorer som stödjer och skyddar den ungas psykiska utveckling och som kan stärka livskompetensen och förebygga psykiska problem i vuxen ålder. Skyddande faktorer vid skolhemmet är till exempel en stabil och rehabiliterande vardag, en trygg interaktion, möjligheter att delta i gemenskapen och stärkta sociala nätverk. Skolhemmets personal visar den unga hur man reglerar sina känslor och ger den unga stöd i svåra situationer. Genom ett systematiskt familjearbete eftersträvas en effektivare vård.

 

Den personal som ansvarar för vården av den unga sätter sig in i den ungas totala situation, vårdbehov och mål. Vidare planerar personalen den vård som ges vid skolhemmet tillsammans med den unga, familjen och det övriga nätverket. Utöver den gemensamt styrda verksamheten förekommer också olika former av arbete i grupp, till exempel ART (Aggression Replacement Training).  Arbetet med den enskilda individen utgår från samtal med egenvårdarna, olika aktiverande metoder, individuell terapi och individuellt planerade intensiva vårdperioder. Interaktionen mellan den unga och egenvårdaren eller någon annan anställd blir ofta betydelsefull för den ungas utveckling och hjälper den unga att engagera sig i vården.

 

Unga som placerats på skolhem kan ha en vårdrelation till en ungdomspsykiatrisk enhet. Samarbetet mellan den behandlande ungdomspsykiatern, skolhemmets personal och föräldrarna stödjer vården och gör att den framskrider i enlighet med de uppställda målen. Om den unga behöver en undersöknings- eller vårdperiod på ett psykiatriskt sjukhus, deltar skolhemmets personal i planeringen av vården. Efter vårdperioden återvänder den unga vanligen till skolhemmet.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design