SÄRSKILD OMSORG

Särskild omsorg innebär helhetsinriktad vård, fostran och omsorg samt individuell specialundervisning för unga vars beteende på ett särskilt allvarligt sätt äventyrar deras hälsa och utveckling. Det är fråga om tidsbestämd vård utom hemmet i slutna lokaler och går bland annat ut på att ”stoppa” unga som är aggressiva, har benägenhet att rymma, begår många brott eller har ett alkohol- eller drogberoende och att få deras liv i balans.

 

Målet är att trygga den ungas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och att främja resultatrika stödåtgärder på platsen för eftervård.  För att stanna upp behöver den unga en trygg fysisk miljö (avdelningen), en tydlig dagsrytm, ett klart program och en tillräcklig personal som hela tiden är närvarande. Den tidsbestämda vården på en avdelning för särskild omsorg fortsätter i 30 dygn och kan förlängas till högst 90 dygn, om situationen så kräver. Vårdbehovet fastställs utgående från en bedömning som social- och hälsovårdsexperter gjort angående den unga och den ungas livssituation.

 

Vården på avdelningen för särskild omsorg bygger på intensivt arbete både individuellt och i grupp och på egenvårdarnas arbete. I vården deltar utöver en multiprofessionell arbetsgrupp också en läkare och en psykolog. Samarbetet med familjen och olika nätverk är intensivt under hela perioden. En individuell plan för särskild omsorg görs upp för att fastställa vårdbehovet, målen och genomförandet. Grundläggande utbildning ges i avdelningens lokaler under ledning av en speciallärare enligt samma principer som vid hemundervisning.

 

Avdelningen för särskild omsorg är en trygg och tillförlitlig miljö som betonar interaktionens betydelse för välbefinnandet. Efter perioden av särskild omsorg flyttas den unga planenligt till en lämplig plats för eftervård. Planen för eftervård ska vara så realistisk som möjligt och utarbetas tillsammans med den instans som placerar barnet, föräldrarna och den blivande placeringsplatsen.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design