KOULUKOTITUTKIMUKSIA vuosina 2004-2011

Koulukotisijoitus - nuorten toinen mahdollisuus? Mielenterveyden häiriöiden, oppimisvaikeuksien ja perheongelmien kirjo kehittämishaasteena

Lehto-Salo, Pirkko (2011)

 

Pirkko Lehto-Salo selvitti väitöstutkimuksessaan koulukoteihin sijoitettujen nuorten moniongelmaisuuden kirjoa tutkimalla psykiatrisia häiriöitä, oppimiseen liittyviä ongelmia ja perheeseen liittyviä vaikeuksia. Hän tutki käytöshäiriöitä, erityisesti tyttöjen käytöshäiriötä, sekä kehitti psykiatrisen hoitamisen mallin lastensuojelun sijoittamille nuorille.

Lehto-Salo havaitsi, että koulukotinuorilla ilmeni runsaasti mielenterveyden häiriöitä, oppimisvaikeuksia sekä perheongelmia. Tulosten mukaan 89 prosentilla nuorista oli jokin psykiatrinen diagnoosi, joista yleisimmät käytöshäiriö (76 %), mielialahäiriö (50 %) ja päihdehäiriö (40 %). Itsetuhoisuutta oli 40 prosentilla ja oppimisvaikeuksia 59 %:lla. Nuorten vanhemmilla ilmeni paljon elämän hallinnan ongelmia, kuten päihdeongelmia 71 prosentilla ja perheväkivaltaa 59 %:lla.

Päihdehäiriöisillä nuorilla käytöshäiriö oli vakavampi ja heillä ilmeni enemmän masennusta, perheessä oli useamman väkivaltaa sekä äiti oli useammin epäsosiaalinen verrattuna ei-päihdehäiriöisiin koulukotinuoriin. Huumeita käyttävillä nuorilla ilmeni itsetuhoisuutta enemmän kuin muilla.

Käytöshäiriödiagnoosin saaneet tytöt olivat yhtä väkivaltaisia kuin pojat, vaikka yleensä miehet ovat naisia väkivaltaisempia. Käytöshäiriötytöillä ilmeni enemmän muuta samanaikaista psykiatrista sairastavuutta ja heidän perheongelmansa olivat vakavampia kuin pojilla, joten käytöshäiriöiset tytöt olivat vakavammin häiriintyneitä kuin käytöshäiriöiset pojat.

Käytöshäiriönuorilla ilmeni erilaisia neuropsykologisia vaikeuksia. Käytöshäiriölle tyypillisenä ongelmana nähdään kielellisen kyvyn vaikeus, joka puolestaan on kehityksellisessä yhteydessä käytöshäiriössä ilmeneviin käyttäytymisen kontrolloimisen vaikeuteen. Käytöshäiriö on häiriö, johon liittyvät ongelmat näkyvät niin käyttäytymisen kuin tunne-elämän säätelyn vaikeutena, vaikeutena hallita sosiaalista vuorovaikutusta ja usein ongelmina koulunkäymisessä.

 

Lisätietoja: Tutkimus on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research numerona 414, Jyväskylä 2011, ISSN:0075-4625, isbn: 978-951-39-4342-4. Sitä saa Jyväskylän yliopiston julkaisuyksiköstä, puh. (014)260 3487, myynti@library.jyu.fi

 

Sähköinen versio:
Koulukotisijoitus - nuorten toinen mahdollisuus? Mielenterveyden häiriöiden, oppimisvaikeuksien ja perheongelmien kirjo kehittämishaasteena

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu: Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä

Pekkarinen, Elina (2010)

 

Lasten rikokset herättävät yhteisöissä voimakkaita reaktioita. Samalla paljastuvat käsityksemme lapsuudesta, sukupolvien välisistä suhteista ja yhteisön suvaitsevaisuuden rajoista. Usein kysytään, tuleeko rikokseen syyllistynyttä lasta rangaista vai suojella. Suomessa rikoksia uusivat lapset on lastensuojelulain nojalla ohjattu sosiaalihuollon asiakkaiksi. Helsingissä toimi 1980-luvulle asti pahantapaisten lasten asioihin keskittynyt suojelukasvatustoimisto, jonka jälkeen rikoksiin syyllistyneet lapset ovat olleet yhdennetyn sosiaalityön piirissä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää viiden helsinkiläispojan lastensuojeluprosessia tarkastelemalla, millaisiksi muodostuu toistuvasti rikoksiin syyllistyneen lapsen asema, entä hänen sosiaaliset suhteensa sekä arjen rakenteet. Tapaukset asettuvat eri vuosikymmenille 1940-luvulta nykyaikaan. Samalla tapaukset kuvaavat oman aikansa lastensuojelua ja yhteiskunnallisia käytäntöjä sekä sitä, miten helsinkiläisyhteisöt ovat eri aikoina osallistuneet poikkeavuuden tuottamiseen.

Tutkimuksen koostuu Helsingin suojelukasvatus- ja lastensuojelutyössä tuotetuista asiakasasiakirjoista. Lisäksi aineistona on käytetty suojelukasvatustoimiston ja sosiaaliviraston toimintakertomuksia koko ajanjaksolta, kunnallisia asetuskokoelmia vuodesta 1907 alkaen ja 1900-luvulla julkaistuja lapsi-, nuoriso-, ja rikosaiheisia komiteamietintöjä sekä valmista lainsäädäntöä. Tutkimuksessa luodaan lastensuojelun historialliseen tarkasteluun yksilötason näkökulma, joka yhdistetään laajempaan lastensuojelutyön, lainsäädännön ja kaupunkiyhteisön muutokseen.

 

Sähköinen versio:
Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu: Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Reform School and the construction of Reformatory Identity 1893-1923

Vehkalahti, Kaisa (2008)

 

Väitöskirjatutkimus käsittelee tyttöjen suojelukasvatusta, kasvatuslaitosnuoruutta. Vuorelan kasvatuslaitosta tarkastellaan kolmessa modernin yhteiskunnan institutionaalisessa kentässä - rikospolitiikassa, lasten huollossa ja kasvatuksessa sekä perusopetuksessa. Tutkimus ilmestyi väitöskirjana Turun yliopistossa.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Erityinen huolenpito koulukodeissa

Kekoni, Taru & Kitinoja, Manu & Pösö, Tarja (2008)

 

Helsinki: Stakes. Raportissa tarkastellaan erityistä huolenpitoa, joka on vuonna 2008 voimaan tulleen lastensuojelulain mukaista toimintaa. Raportin tehtävänä onkin täsmentää erityisen huolenpidon käsitettä ja paikkaa osana suomalaista lastensuojelua ja muuta lasten ja nuorten palvelujärjestelmää sekä kuvata sen laajuutta, toimintaa ja perussitoumuksia. Näkökulma on erityisesti valtion koulukodeissa toteutettavassa erityisessä huolenpidossa, koska selvitystä on tehty osana valtion koulukotien tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kujan päässä koulukoti

Kitinoja, Manu (2005)

 

Tutkimus koulukoteihin sijoitettujen lasten lastensuojeluasiakkuudesta ja kouluhistoriasta. Manu Kitinoja tutki koulukotiin sijoitettujen lasten ja nuorten uraa nuoria koskevien asiakirjojen avulla. Hän tutki vuosina 1996 ja 2000 kaikkiin valtion koulukoteihin sijoitettujen nuorten asiakirjat ja etsi vastausta kysymykseen, keitä nuoret olivat (institutionaalisesti kuvattuina). Tutkimus ilmestyi erityispedagogiikan väitöskirjana Helsingin yliopistossa.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Omat ja muiden tarinat – ihmisyyttä vaalimassa

Bardy, Marjatta & Känkänen, Päivi (2005)

 

Helsinki: Stakes. Kirjoittajat kuvaavat lastensuojelussa ja valtion koulukodeissa toteutettua "Elämäkertaketju - ilmaisutaidot syrjäytymisen ehkäisyssä" -hanketta, jossa harjoiteltiin omaelämäkerrallista työskentelyä ja tehtiin taidelähtöisiä eri aisteja stimuloivia harjoituksia. Elämäkertaketju paikannetaan myös laajempaan taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien kehityssuuntaan.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Koulukodissa ja koulukodin jälkeen

Jahnukainen, Markku (2004)

 

Helsinki: Stakes.

Vuosina 1996 ja 2000 valtion koulukodeista kotiutettujen nuorten koulukotikokemukset ja jälkiseuranta vuoteen 2002.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vakavat silmät ja muita kokemuksia koulukodista

Pösö, Tarja (2004)

 

Helsinki: Stakes.

Tutkimuksessa nuorten kertomuksista piirtyy kuva luottamuksen puutteen ja pettymysten värittämästä yksinäisyydestä. Nuorten kokemusten kuuntelu avaa näkymiä paitsi lasten ja nuorten psykososiaalisten palveluiden kehittämiseen niin myös lastensuojelun.

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design