Koulukoteja koskevia AJANKOHTAISIA tutkimuksia

Koulukodin jälkeen (KKJ) –tutkimuskokonaisuus

THL:lla toteutetaan Koulukodin jälkeen (KKJ) –tutkimuskokonaisuutta, jota johtaa erikoistutkija Marko Manninen.

 

KKJ jakautuu kolmeen osa-alueeseen:

 

Osio 1: selvittää rekisteritietojen perusteella koulukotiin sijoitettujen nuorten aikuisiän tilannetta.

 

Osio 2: pyrkii löytämään nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä suojaavia tekijöitä aikuisuudessa hyvin pärjäävien, aiemmin koulukodissa asuneiden henkilöiden haastattelututkimuksen avulla.

 

Osio 3: kehittää tutkimustiedon perusteella uusia, nykyisiä paremmin toimivia interventiomalleja. Ensimmäinen (osioon 3) liittyvä tutkimus, Kansallisteatterin kanssa yhteistyössä toteutettava Rikos ja Rangaistus -teatterityöpajaprojekti, käynnistyi tammikuussa 2018. Hankkeen tutkijoina ovat erikoistutkija Marko Manninen sekä erikoistutkija Päivi Känkänen THL:lta.

 

KKJ -tutkimuskokonaisuuden tuloksia raportoidaan kansanvälisissä, vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa. Aineistosta tehdään myös useita opinnäytetöitä, muun muassa syksyllä 2017 käynnistynyt erityispedagogiikan väitöskirjatyö. Heli Talaslammen ensimmäinen väitöskirja-artikkeli käsittelee koulukodissa sijoitettuina olleiden jatkokouluttautumista.

 

Talaslampi, Heli 2019

The factors that contribute educational outcomes of adolescents placed in care due to severe behavioral problems

 

 

 

Tutkimuksen tuloksista valmistuneet kv-julkaisut:

 

Adult criminality among former residential school adolescents (2017)

 

Adolescents in a residential school for behavior disorders have an elevated mortality risk in young adulthood (2015)

 

Induced abortions and birth outcomes of women with a history of severe psychosocial problems in adolescence (2015)

 

Severe conduct problems in adolescence and risk of schizophrenia in early adulthood (2018)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fact for Minors EU-hanke

Tutkimushanke toteutettiin vuosina 2016 - 2018 viiden maan yhteisenä tutkimus- ja kehittämishankkeena. Hankkeen keskiössä olivat lastensuojelulaitoksiin sijoitetut nuoret, jotka ovat samanaikaisesti sekä lastensuojelu- että mielenterveyspalvelujen piirissä, tai niiden tarpeessa. Eri Euroopan maiden lastensuojelu- ja rikosoikeudelliset järjestelmät ovat erilaisia, kuten myös palvelu- ja laitosrakenteet. Mielenterveyspalvelujen saatavuuden on todettu olevan haasteellista useissa maissa, eivätkä laitoksiin sijoitettujen nuorten oikeudet heille kuuluviin palveluihin aina toteudu. Hankkeessa identifioitiin hyviä käytäntöjä ja jaettiin tietoa niistä Euroopan laajuisesti nuorten kanssa toimivien ammattilaisten osaamisen vahvistamiseksi ja nuorten oikeuksien toteutumisen turvaamiseksi. Suomen osatutkimus kohdistui koulukoteihin. Tutkimukseen osallistuivat Sairilan koulukoti ja Lausteen perhekuntoutuskeskus.

 

Hankkeen toteuttajana Suomessa toimi Nuorisotutkimusverkosto ja yhteistyökumppanina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hanketta koordinoi CNCA ‐ Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza Italiasta. Rahoitus: EU/JUST2015 action grants.

 

Tutkijat: Nuorisotutkimusverkoston toteuttamaa Suomen osahanketta johti tutkimuspäällikkö, FT Kaisa Vehkalahti ja tutkijana toimivat VTT Elina Pekkarinen ja VTM Noora Hästbacka.

 

 

 

Fact for Minors: Suomen osahanketta koskeva raportti

 

Fact for Minors: Guidelines for the Strategic Implementation of Processes Regarding Children with Psychological, Psychiatric or Personality Disorders Hosted by Alternative Care Communities as a Consequence of Penal Measures

 

Fact for Minors: Handbook for Practitioners

 

Pekkarinen, Elina (2018) Lapsen syyntakeettomuus oikeusvaltioiden haasteena. Haaste 2:2018.

 

Pekkarinen, Elina (2017) Lapset, nuoret ja rangaistukset. Haaste 3:2017.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Koulukoti muutoksessa -tutkimus

Koulukoti muutoksessa -tutkimuksessa, haastateltiin seitsemän suomalaisen koulukodin, Valtion koulukotien Sairilan, Lagmansgårdenin, Sippolan, Vuorelan ja Limingan koulutuskeskuksen sekä Perhekuntoutuskeskus Lausteen ja Koulukoti Pohjolakodin johtajia ja henkilöstöä. Aiheesta julkaistiin seuraavat teokset:

 

Pekkarinen, Elina (2017) Koulukoti muutoksessa - Selvitys koulukotien asemasta ja tehtävästä. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

 

Pekkarinen, Elina (2017) Koulukoti tapaustutkimuksen kohteena. Teoksessa Rosi Enroos & Mikko Mäntysaari & Satu Ranta-Tyrkkö (toim.) Mielekäs tutkimus - näkökulmia sosiaalityön tutkimuksen missioihin. Tampere: Tampere University Press, 163–192.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Koulukodeista aikuistuneiden nuorten haastattelututkimus

Koulukodeista aikuistuneiden nuorten haastattelututkimus, josta on julkaistu seuraavat artikkelit:

 

Pekkarinen, Elina (2017) Positions of young people in child welfare - "TMSA" in research practice. In Monica Kjørstad & May-Britt Solem (eds.) Critical Realism for Professions. Oxford: Routledge, 118–144.

 

Pekkarinen, Elina (2017)  ”Mä oon ollut tässä asiakirja muitten joukossa” - Koulukodeista aikuistuneiden kokemuksia lastensuojelusta. Teoksessa Sanna Aaltonen & Antti Kivijärvi (toim.) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto, 173–198.

 

Pekkarinen, Elina (2016) Arjen ja elämänhallinnan ongelmat lapsuudenperheessä - lastensuojelun näkökulma. Teoksessa Sami Myllyniemi (toim.) Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuora, 163–179.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä.

Pekkarinen, Elina (2010)

Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto.

 

 

Lisätietoja: Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Koulukotiin sijoitettujen nuorten psykiatrinen oirekuva ja ennuste

Marko Manninen, tutkija

Mielenterveys ja päihdepalvelut -osasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

Psykologian väitöskirja (2015) tarkastelee monipuolisesti koulukotiin sijoitetuilla nuorilla esiintyviä psykiatrisia oireita. Lisäksi selvitetään nuorten ennustetta koulukodin jälkeen.

 

 

Lisätietoja: Väitöskirja on saatavissa pdf-muodossa Helsingin yliopiston Helda-tietokannasta.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa – kohti tilaa ja kokemuksia

Päivi Känkänen, erikoistutkija

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

Päivi Känkäsen sosiaalityön väitöskirja (2013) porautuu taidelähtöisten työmenetelmien soveltamiseen lastensuojelussa valaisten yli vuosikymmenen mittaista kehittämistyötä. Pääosa tutkimusaineistosta on kerätty valtion koulukodeissa toteutetuissa taidepainotteisissa hankkeissa.

 

 

Lisätietoja: Väitöskirja on saatavissa pdf-muodossa Helsingin yliopiston Helda-tietokannasta

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sairilan koulukodin FA-projekti

Antti Heimonen, 20.11.-15.12.2017

 

Projektin tuloksista voit lukea tästä

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Valtiotason strategiaohjauksen kohdistuminen Valtion koulukoteihin

Päivi Kinnunen, Pro gradu 2017

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Tutkimusraportti ”Kokemuksista voimaa” –hanke

Virpi Ropponen 2017

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kokemuksista voimaa-hanke. Vanhemmat kehittämässä koulukodin toimintaa

Sari Kohtamäki

 

Lisätietoja: Kokemuksista voimaa-hanke. Vanhemmat kehittämässä koulukodin toimintaa

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Matalataajuista äänivärähtelyhoitoa Sairilan koulukodissa

Tapausselostus fysioakustisen tuolin käytöstä osana nuoren erityisen huolen-pidon jaksoa Jarru -yksikössä.

 

Antti Heimonen Lopputyö

Level II/vibrac-hoitaja

2015

VIBRAC–keskus

Eino Roiha -säätiö

 

Lisätietoja: Matalataajuista äänivärähtelyhoitoa Sairilan koulukodissa

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaa vaativassa erityisopetuksessa Itsesäätelytaitojen kehittäminen ja tulevaisuusorientaation vahvistaminen yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan keinoin

Tutkija: Sirpa Koskinen

 

Lisätietoja:

Sirpa Koskisen väitöskirjan esittely

Sirpa Koskisen väitöskirja: Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka vaativassa erityisopetuksessa

© Valtion koulukodit 2019

Tietosuojailmoitus     |     Ulkoasu ja toteutus Dippi Design