TUOREITA JA AJANKOHTAISIA tutkimuksia

meneillään olevia tutkimuksia

Fact for Minors EU-hanke

Vuonna 2017 käynnistyi viidessä maassa toteutettava  Fact for Minors (Fostering Alternative Care for Troubled Minors) EU-hanke. Hankkeessa kartoitetaan erityisesti ”vaihtoehtoisia” hoidollisia sijoitusmuotoja. Tavoitteena on tuottaa tietoa vallitsevista käytännöistä sellaisten nuorten sijaishuollon järjestämisessä, joilla on epäsosiaalisen käyttäytymisen lisäksi mielenterveyden häiriö. Valtion koulukotien Sairilan Keltainen talo- yksikkö on mukana tässä tutkimuksessa. Hankkeesta on esitelty laajasti alustavia tuloksia ja hankkeen loppuraportti sekä kansainvälinen yhteisraportti ilmestyvät vuoden 2018 aikana. Hankkeen tutkijoina ovat ma. tutkimuspäällikkö Elina Pekkarinen sekä tutkija Noora Hästbacka Nuorisotutkimusverkostosta.

 

Pekkarinen, Elina (2017) Lapset, nuoret ja rangaistukset. Haaste 3:2017.

 

 

Koulukoti muutoksessa -tutkimus

Koulukoti muutoksessa -tutkimuksessa, haastateltiin seitsemän suomalaisen koulukodin, Valtion koulukotien Sairilan, Lagmansgårdenin, Sippolan, Vuorelan ja Limingan koulutuskeskuksen sekä Perhekuntoutuskeskus Lausteen ja Koulukoti Pohjolakodin johtajia ja henkilöstöä. Aiheesta julkaistiin seuraavat teokset:

 

Pekkarinen, Elina (2017) Koulukoti muutoksessa - Selvitys koulukotien asemasta ja tehtävästä. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto, Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

 

Pekkarinen, Elina (2017) Koulukoti tapaustutkimuksen kohteena. Teoksessa Rosi Enroos & Mikko Mäntysaari & Satu Ranta-Tyrkkö (toim.) Mielekäs tutkimus - näkökulmia sosiaalityön tutkimuksen missioihin. Tampere: Tampere University Press, 163–192.

 

 

Koulukodeista aikuistuneiden nuorten haastattelututkimus

Koulukodeista aikuistuneiden nuorten haastattelututkimus, josta on julkaistu seuraavat artikkelit:

 

Pekkarinen, Elina (2017) Positions of young people in child welfare - "TMSA" in research practice. In Monica Kjørstad & May-Britt Solem (eds.) Critical Realism for Professions. Oxford: Routledge, 118–144.

 

Pekkarinen, Elina (2017)  ”Mä oon ollut tässä asiakirja muitten joukossa” - Koulukodeista aikuistuneiden kokemuksia lastensuojelusta. Teoksessa Sanna Aaltonen & Antti Kivijärvi (toim.) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Helsinki: Nuorisotutkimusseura & Nuorisotutkimusverkosto, 173–198.

 

Pekkarinen, Elina (2016) Arjen ja elämänhallinnan ongelmat lapsuudenperheessä - lastensuojelun näkökulma. Teoksessa Sami Myllyniemi (toim.) Arjen jäljillä. Nuorisobarometri 2015. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuora, 163–179.

 

 

Koulukodin jälkeen (KKJ) –tutkimuskokonaisuus

THL:lla toteutetaan Koulukodin jälkeen (KKJ) –tutkimuskokonaisuutta, jota johtaa erikoistutkija Marko Manninen.

 

KKJ jakautuu kolmeen osa-alueeseen:

 

Osio 1: selvittää rekisteritietojen perusteella koulukotiin sijoitettujen nuorten aikuisiän tilannetta.

 

Osio 2: pyrkii löytämään nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä suojaavia tekijöitä aikuisuudessa hyvin pärjäävien, aiemmin koulukodissa asuneiden henkilöiden haastattelututkimuksen avulla.

 

Osio 3: kehittää tutkimustiedon perusteella uusia, nykyisiä paremmin toimivia interventiomalleja. Ensimmäinen (osioon 3) liittyvä tutkimus, Kansallisteatterin kanssa yhteistyössä toteutettava Rikos ja Rangaistus -teatterityöpajaprojekti, käynnistyi tammikuussa 2018. Hankkeen tutkijoina ovat erikoistutkija Marko Manninen sekä erityisasiantuntija Päivi Känkänen THL:lta.

 

KKJ -tutkimuskokonaisuuden tuloksia raportoidaan kansanvälisissä, vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa. Aineistosta tehdään myös useita opinnäytetöitä, muun muassa Heli Talaslammen syksyllä 2017 käynnistynyt erityispedagogiikan väitöskirjatyö.

 

 

Kasvatussosiologian alaan sijoittuvaa väitöskirjatutkimus

Sairilan koulukodin johtaja Assi Kukkonen viimeistelee kasvatussosiologian alaan sijoittuvaa väitöskirjatutkimusta koulukotien toiminnan ja kasvatuskulttuurin kehittymisestä 1900-luvun alusta nykypäivään.

 

 

 

valmistuneita tutkimuksia

Sairilan koulukodin FA-projekti

Antti Heimonen, 20.11.-15.12.2017

 

Projektin tuloksista voit lukea tästä

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Valtiotason strategiaohjauksen kohdistuminen Valtion koulukoteihin

Päivi Kinnunen, Pro gradu 2017

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Tutkimusraportti ”Kokemuksista voimaa” –hanke

Virpi Ropponen 2017

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Adult criminality among former residential school adolescents

Marko Manninen 2017

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Koulukoti muutoksessa. Selvitys koulukotien asemasta ja tehtävästä.

Elina Pekkarinen 2017

Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisuja 110. Sarja: Kenttä.

 

 

Maksuttoman verkkojulkaisun voi ladata täältä

Kirjan voit tilata verkkokaupasta

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kokemuksista voimaa-hanke. Vanhemmat kehittämässä koulukodin toimintaa

Sari Kohtamäki

 

Lisätietoja: Kokemuksista voimaa-hanke. Vanhemmat kehittämässä koulukodin toimintaa

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Matalataajuista äänivärähtelyhoitoa Sairilan koulukodissa

Tapausselostus fysioakustisen tuolin käytöstä osana nuoren erityisen huolen-pidon jaksoa Jarru -yksikössä.

 

Antti Heimonen Lopputyö

Level II/vibrac-hoitaja

2015

VIBRAC–keskus

Eino Roiha -säätiö

 

Lisätietoja: Matalataajuista äänivärähtelyhoitoa Sairilan koulukodissa

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Lastensuojelusta aikuistuneiden nuorten kokemukset -Osahanke

Tutkija: VTT Elina Pekkarinen

Rahoitus: Suomen Akatemia (henkilökohtainen tutkijatohtorin kolmivuotinen rahoitus)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa – kohti tilaa ja kokemuksia

Päivi Känkänen, erityisasiantuntija

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

 

Lisätietoja: Taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa – kohti tilaa ja kokemuksia

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Koulukotiin sijoitettujen nuorten psykiatrinen oirekuva ja ennuste

Marko Manninen, tutkija

Mielenterveys ja päihdepalvelut -osasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

 

 

Lisätietoja: Koulukotiin sijoitettujen nuorten psykiatrinen oirekuva ja ennuste

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Koulukodin jälkeen - tutkimushanke

PI Marko Manninen, työryhmä Mikko Aaltonen, Mika Gissler, Päivi Känkänen, Jaana Suvisaari, Heli Talaslampi

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtion koulukodit, Helsingin yliopisto

 

Lisätietoja: Tähän mennessä julkaistut kansainväiset, vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Synnytysterveys

Kuolleisuus

Rikollisuus

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikkaa vaativassa erityisopetuksessa Itsesäätelytaitojen kehittäminen ja tulevaisuusorientaation vahvistaminen yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikan keinoin

Tutkija: Sirpa Koskinen

 

Lisätietoja:

Sirpa Koskisen väitöskirjan esittely

Sirpa Koskisen väitöskirja: Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka vaativassa erityisopetuksessa

 

© Valtion koulukodit 2018

Ulkoasu ja toteutus Dippi Design