Kehityksen kevät

Valtion koulukodeilla on ollut vahvasti eteenpäin katsova kevät takana. Osaamista on hankittu ja strategiaa tulevaa kohti päivitetään parhaillaan yhdessä lasten, henkilöstön ja yhteistyökumppanien kanssa. Iso ponnistus on ollut koko henkilöstöä koskettava lisäkoulutus ja tentin käyttöönotto lastensuojelulain rajoitustoimenpiteiden osalta. Jatkossa koulutus on jokaiselle uudelle työntekijälle osa perehdytysohjelmaa. Vuonna 2020 Valtion koulukodeissa tehtiin 3862 rajoittamistoimenpidepäätöstä. Yhteiskunnallista keskustelua on kevään aikana käyty siitä, että valtakunnallisesti sijaishuollossa ei riittävästi osata tai toteuteta lainsuomissa rajoissa rajoitustoimenpiteitä lapsen turvaksi. Lähdimme tarkastelemaan ja vahvistamaan omaa osaamistamme lapsen sekä henkilöstön oikeusturva vahvasti huomioiden. Rajoitustoimenpiteet ovat erittäin vaativa sijaishuollon osa-alue, johon koulutus on tuonut entisestään lisää osaamista ja varmuutta. Tästä Valtion koulukodeilla aloitetusta koulutuskonseptista kuulemme varmasti vielä laajemmin lastensuojelun sijaishuollon kentällä.

Turvallisuuden ja sen vahvistamisen eteen VKK organisaatiossa tehdään tavoitteellisesti töitä. VKK:lla kirjattiin vuonna 2020 yhteensä 483 kriittistä tilannetta sekä poikkeamaa. Johtoryhmässä päätettiin lähteä auditoimaan sisäisesti kaikkien yksiköiden turvallisuusjohtaminen kevään 2021 aikana ja päätettiin kirkastaa Valtion koulukotien turvallisuuspolitiikkaa ja turvallisuuskulttuuria. Auditointien tarkoituksena oli tuottaa johdolle tietoa yksiköiden sekä johtamisen tilasta ja siitä, mitkä asiat ovat vahvuuksia, mitkä kehittämiskohteita ja mistä nousee poikkeamia sekä riskejä. Auditoinnit ovat omavalvonnan yksi parhaimmista arviointityökaluista. Valtion koulukodit sitoutuvat jatkuvaan turvallisuuden parantamiseen ja turvallisuusrakenteiden ylläpitämiseen, jossa johto toimii esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä. Ymmärrys turvallisuuden systeemisyydestä ja systeemisyyden jalkauttamisesta henkilöstölle kuuluu johdolle ja esimiesasemassa toimiville. Henkilöstön osallistaminen on tae turvallisuuden kehittämiseen.

Merkittävänä hankkeena on toteutettu Pesäpuu ry:n kanssa Oma Boxin luominen. Yhteistyöllä ja syvällä rakkaudella nuoria kohtaan on luotu jotain täysin uutta nuoren ja omaohjaajan väliseen työskentelyyn. Oma Boxi kortit on tarkoitettu nuoren ja omaohjaajan väliseen vuorovaikutukseen, luottamuksen synnyttämiseen, perusasioiden oppimiseen ja asioiden hoitamiseen. Nuorten kokemustiedon lisäksi korteista löytyvät vankka ammatillinen ja teoreettinen tietopohja. Nuorten osallisuus, lapsen oikeudet ja hyvinvoinnin vahvistaminen kulkevat korteissa kautta linjan. Oma Boxi hankitaan jokaiselle valtion lastensuojeluyksikköön sijoitettavalle nuorelle ja jokainen omaohjaaja on saanut ja saa koulutuksen menetelmän hyödyntämiseen omaohjaajatyöskentelyssä. Tämä ei ole kertakäyttöjuttu vaan se kasvaa nuoren mukana ja on omalta osaltaan luomassa turvallista ja kuntouttavaa sijaishuoltoa.

Perusopetuksen osalta kevät on ollut myös hyvin merkityksellinen. OPH (Opetushallitus) on myöntänyt Valtion koulukotien perusopetuksen kehittämiseen lisämäärärahan, jolla voidaan syventää yhteistyön prosesseja hoidon, kasvatuksen ja opetuksen näkökulmasta. Rahoituksella hankitaan myös osaamista nepsy-oireiden hoitamiseen ja huomioimiseen sekä koulutetaan henkilöstöä konfliktitilanteiden johtamiseen ja ratkaisemiseen. Lisäksi rahoituksella on palkattu määräaikainen erityisen tuen suunnittelija. Syksyllä 2021 toteutetaan jotakin ihan uutta yhdessä Aseman Lapset ry:n kanssa. Nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneet ja heidän kanssaan laajasti työskentelevät ammattilaiset jalkautuvat koulukotibussikiertueelle. Kiertueelle osallistuvat henkilöt koostuvat kaduilla toimivista ammattilaisista ja kokemusasiantuntijoista sekä koulukodin työntekijöistä. Päivät toteutetaan yhteistoiminnallisesti vahvasti nuoria osallistaen. Samalla työntekijät ja katutyön toimintamallit tulevat tutuksi, mikä auttaa nuoria hahmottamaan paremmin jalkautuvien palveluiden tarkoitusta, jotka ovat tarpeen esim. silloin kun ollaan luvattomasti poissa sijaishuoltopaikasta. Keskeistä on myös verkottua moniammatillisesti ja ymmärtää tämän päivän ilmiöitä nuoria kuullen. Bussimatkoilla reflektoidaan asiantuntijoiden kesken nähtyä ja kuultua. Reflektointia dokumentoidaan ja jalostetaan kiusaamisen vastaisen toimintamallin tueksi. Matkaan hyppäävät mm. Poliisi Marko ”Fobba” Forss ja Aseman Lapset ry:n Heikki Turkka.

Lisäkoulutus, työn ja osaamisen kehittäminen sekä vaativassa työssä jaksaminen ovat Valtion koulukotien strategisia valintoja työntekijöiden työssä tukemiseen. Kuluneen vuoden aikana on Työterveyslaitoksen kanssa yhteistyössä järjestetty kaikille esihenkilöille koulutus työkykyjohtamisen tueksi. Koulutus jatkuu syksyllä. Henkilöstö saa lisäksi vuosittain trauma- ja perhetyön koulutusta, ensiapu-, Art- ja Avekki- koulutusta.

Meille sijoitetut lapset halutaan hoitaa vahvalla ammattitaidolla, inhimillisyydellä ja jaksavien aikuisten tuella.

Valtion koulukodit toivottavat kaikille aurinkoa ja lepoa kesään. Syksyllä jatketaan myönteisen muutoksen tiellä.

Kaisa Lepola
Johtaja
Valtion lastensuojeluyksiköt