Statens skolhem – på väg mot en positiv förändring

Alla barn och unga har rätt till fostran, vård och omsorg.

Vid statens skolhem utgör vård, fostran och undervisning tillsammans en rehabiliterande helhet där faktorer som skyddar utvecklingen och den mentala hälsan framhävs. De ungas och deras familjers erfarenheter av att bli rättvist behandlade och hörda är en viktig del av en lyckad vårdprocess på skolhemmen. Utgångspunkten är att den unga är aktivt och jämlikt delaktig i planeringen av sitt eget liv. Skolhemmen har specialexperter inom vård, fostran och undervisning för att trygga att de unga utvecklas enligt sin ålder. Genom att arbeta med familjerna hjälper man dem att hitta fungerande relationer till sina närstående och placeringen görs till en gemensam process med familjen.

"Den unga ska ges möjlighet att förändras och vara något annat än vad han eller hon har placerats för."

De ungas egen sida

Aktuella nyheter