Statens skolhem – på väg mot en positiv förändring

”Den unga ska ges möjlighet att förändras och vara något annat än vad han eller hon har placerats för.”

Alla barn och unga har rätt till fostran, vård och omsorg.

Vid statens skolhem utgör vård, fostran och undervisning tillsammans en rehabiliterande helhet där faktorer som skyddar utvecklingen och den mentala hälsan framhävs. De ungas och deras familjers erfarenheter av att bli rättvist behandlade och hörda är en viktig del av en lyckad vårdprocess på skolhemmen. Utgångspunkten är att den unga är aktivt och jämlikt delaktig i planeringen av sitt eget liv. Skolhemmen har specialexperter inom vård, fostran och undervisning för att trygga att de unga utvecklas enligt sin ålder. Genom att arbeta med familjerna hjälper man dem att hitta fungerande relationer till sina närstående och placeringen görs till en gemensam process med familjen.

Service

Statens skolhem är specialiserade på att producera tjänster där vård utom hemmet och specialundervisning bildar en rehabiliterande helhet. De statliga skolhemmens tjänster omfattar avdelningsvård på specialnivå, krävande nivå, särskild omsorg och eftervård.

Skolverksamhet

Eleven får individuellt stöd för att identifiera sina egna styrkor och för att få avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen.

De ungas egen sida

Information för de unga om skolhemmets praxis, berättelser om ungas liv och intressant fakta.

Aktuella nyheter

Aktuella nyheter och evenemang gällande verksamheten vid statens skolhem.