Statens skolhem

Statens skolhem är riksomfattande serviceproducenter inom den grundläggande utbildningen för krävande vård utom hemmet och krävande särskilt stöd.

År 2022 hade statens skolhem fem olika verksamhetsställen med sammanlagt 126 vårdplatser och 247 unga. Bestämmelser om verksamheten vid statens skolhem finns i lagen om barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd (1379/2010). THL ansvarar för resultatstyrningen av skolhemsverksamheten tillsammans med Utbildningsstyrelsen som ansvarar för den grundläggande utbildningen som ordnas på skolhemmen. Statens skolhem har en direktion som Institutet för hälsa och välfärd tillsätter för fyra kalenderår i sänder.

Statens skolhemsenheter är:

  • Lagmansgården (Pedersöre)
  • Liminka skolhem (Limingo)
  • Sairila (S:t Michel)
  • Sippola (Kouvola)
  • Vuorela (Vichtis)


Skolhemmen är specialiserade på att producera tjänster där vård utom hemmet och specialundervisning bildar en rehabiliterande helhet. Det centrala innehållet i servicen är fostran och handledning enligt barnets utvecklingsnivå och behov, specialundervisning, stöd för en sund psykisk utveckling, familjearbete och vid behov bland annat rusmedelsarbete.

Vid statens skolhem tillhandahålls uppfostran och vård samt grundläggande utbildning och annan undervisning i anslutning till den för barn och unga personer som med stöd av barnskyddslagen (417/2007) är placerade i vård utom hemmet eller i eftervård och som inte på ett ändamålsenligt sätt kan uppfostras och vårdas vid någon annan barnskyddsenhet och inte heller på grund av sjukdom behöver vård som ges någon annanstans. Vid statens skolhem kan också tillhandahållas sådana mentalvårdstjänster som avses i mentalvårdslagen (1116/1990), med undantag för vård oberoende av patientens vilja.

Statens skolhem genomför utvecklings- och forskningsprojekt. Arbetet med unga och deras familjer samt de metoder som används utvecklas med stöd av forskningsdata. Även skolhemmens erfarenhetsexperter har länge deltagit i utvecklingen av verksamheten.