Skolhemmens eftervård

Eftervården vid statens skolhem stöder den ungas liv efter placeringen på skolhem antingen när han eller hon flyttar hem igen eller flyttar till sin egen bostad. Tillsammans med den unga utarbetas en plan för eftervård som stöder livskompetensen, bland annat i frågor som gäller studier eller arbetssökande. Den unga har möjlighet att diskutera och få regelbundet stöd av en bekant handledare.

Den unga handleds i frågor som gäller boende och självförsörjning, såsom hur man sköter ekonomiska ärenden, hur man skaffar sig utkomst, myndighetsbesök, hur man sköter sociala relationer samt hobbyer. Den unga hänvisas också att söka hjälp till exempel i frågor som gäller den fysiska eller psykiska hälsan samt eventuellt i frågor som gäller rusmedel eller brott. Målet är att stöda relationer som är viktiga för den unga och hjälpa honom eller henne att hitta goda rutiner som stöder vardagen.

Eftervården är indelad i grundstöd, förenklat stöd och intensivt stöd. Grundstödet omfattar på förhand överenskomna möten varje vecka, akuta krisbesök vid behov samt hjälp med att klara vardagen i olika situationer. Det förenklade stödet har samma innehåll, men möten och andra kontakter är färre än för grundstödet. Intensivt stöd erbjuds i situationer där det finns ett behov av stöd varje dag. I alla stödformer utgår arbetet alltid från de ungas egna utgångspunkter, deras önskemål och drömmar.

Skolhemmens eftervård

Förfrågningar:
Jens Pedersen
Telefon: 029 524 4019
fornamn.efternamn@valtionkoulukodit.fi

Perttu Urponen
Telefon: 029 524 4020
fornamn.efternamn@valtionkoulukodit.fi

Mer information:
Lastensuojelun käsikirja