Henkilöstön koulutukset

Valtion koulukotien henkilöstön koulutus koostuu koulukotien järjestämästä koulutuksesta, työntekijöiden osallistumisesta muiden järjestämään koulutukseen sekä eri henkilöstöryhmien vuosittaisista ammattiryhmäpäivistä ja niiden yhteydessä toteutettuun koulutukseen.

Koulutuksellisella yhteistyöllä on valtion koulukodeissa pitkät perinteet. Valtion koulukodit täydennyskouluttaa henkilökuntaansa jatkuvan oppimisen periaatteella kehittääkseen työntekijöiden valmiuksia oman työn ja toiminnan arviointiin ja kehittämiseen sekä tarjotakseen lapsille ja nuorille mahdollisimman laadukkaan hoidon, kasvatuksen ja opetuksen. Täydennyskoulutusten lisäksi Valtion koulukodeilla on useita hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kehittämishankkeita.

Toistuvia vuorovuosina alkavia koulutuspaketteja

TRAUMAKOULUTUS (Traumaterapiakeskus)

Koulutuksen keskeiset sisällölliset teemat ovat:

 • Vakavan varhaisen traumatisoitumisen vaikutukset lapsen kehitykseen
 • Traumatisoitumisen eri muodot ja niiden vaikutus arkeen
 • Mitä dissosiaatio on ja mitä siitä olisi hyvä tietää hoidettaessa traumatisoituneita nuoria
 • Nuoren traumaperäisen dissosiaation ja kiintymyssuhdehäiriön ymmärtäminen arjessa
 • Kiintymyssuhdetrauman ylisukupolvinen siirtymä
 • Sijaistraumatisoituminen ja trauman siirtyminen auttajaan – käytännön keinoja työskentelyyn traumatisoituneiden kanssa
 • Vakauttava työskentely arjessa
 1. Miten autat nuorta selviytymään vaikeiden tunteiden ja traumalaukaisijoiden kanssa
 2. Kehollisten resurssien hyödyntäminen turvallisuuden tunteen vahvistamisessa
 3. Kuinka tukea nuorta arjen haasteissa ja itsesäätelyn opettelemisessa.
 4. Itseä vahingoittavan käyttäytymisen vähentäminen
 5. Vakauttamisryhmien mahdollisuudet auttaa traumatisoituneita selviämään traumatisoitumisen aiheuttamien vaikeuksien kanssa


VOIMAVARAKESKEISEN PERHETYÖN KOULUTUS (Pekka Holm)

Tavoitteena on perehdyttää osanottajat voimavara- ja perhekeskeisen työskentelyn perusfilosofiaan ja menetelmiin. Tavoitteena on vahvistaa osanottajien omia ja tiimissä työskentelevien yhteisiä kykyjä kohdata erilaisia nuoria ja perheitä sekä verkostoja tapauskohtaisesti. Koulutus antaa keinoja myös psykososiaalisen asiakastyön kehittämiseen.

Tarkoituksena on tarjota osanottajille avartavia näkökulmia ja ideoita, jotka vahvistaisivat kumppanuutta ja yhteistyötä asiakasperheiden kanssa vaikeissakin ristiriitatilanteissa. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osanottajien kykyä tehdä tiimityötä ja toimia yhdessä sekä samanaikaisesti useiden eri toimijoiden kanssa.

Koulutuksen jälkeen osanottajilla on yhteinen teoreettinen ymmärrys perhe- ja voimavarakeskeisestä työotteesta sekä käytännön kykyjä toimia suoraan lapsen tai nuoren ja hänen sosiaalisen verkoston kanssa. Koulutus antaa myös valmiuksia toimia verkostopalaverien vetäjänä.

Koulutuksen keskeiset sisällölliset teemat ovat:

 • voimavara- ja perhekeskeisyyden taustateoriana sosiaalinen konstruktionismi
 • dialogisuus työntekijän ihmiskäsityksenä, asenteena ja kliinisenä menetelmänä
 • narratiivinen tapa jäsentää todellisuutta ja psykososiaalisia ongelmia
 • voimavarakeskeiset menetelmät asiakkaiden toimijuuden vahvistajina
 • työntekijän itsereflektiivisyys ja reflektiiviset työskentelyprosessit

Oppimisen fokus: Miten minun ja meidän kannattaa koulukodissa olla, ajatella ja toimia, jotta asiakkainamme olevien lasten tai nuorten ja heidän perheiden sekä heidän verkostojen kyvykkyys jatkaa omaa elämäänsä vahvistuisivat?

Toistuvien, jatkuvien koulutusten lisäksi hoito ja opetushenkilökuntaa koulutetaan


ART-ohjaaja koulutus

AGGRESSION REPLACEMENT TRAINING® (ART) on menetelmä, jonka avulla voidaan opettaa epäsosiaalisesti (aggressiivisesti tai vetäytyvästi) käyttäytyville nuorille tai nuorille aikuisille valmiuksia rakentavaan vuorovaikutukseen.

Defusing-koulutus
Defusing eli välitön purkaminen tarkoittaa erityisen rankan työtilanteen psyykkisen kuormituksen purkamista saman työvuoron kuluessa koulutetun ohjaajan tuella.

VIP -verkoston Vaatu -toimijoiden sisäinen koulutus konsultaatiotyön vahvistamiseksi, syyskuu – joulukuu 2021.
Valtion koulukodin koulu on mukana valtakunnallisen VIP -verkoston vaativan erityisen tuen konsultaatiomallin kehittämisessä. Kehittämistyön yhtenä osana on Vaatu -toimijoiden sisäinen koulutus, johon valtion koulukodin koulu osallistuu jokaisesta yksiköstä. Vaatu -toimijoita ovat valtion koulukotikoulut, Elmeri -koulut, sairaalaopetus sekä oppimis ja -ohjauskeskus Valteri.
Koulutuksen teemoina: Koronan jälkeinen tuen tarve, toimintakulttuuriset tuen näkökulmat, lainsäädäntö koulunkäyntiin liittyvissä vaativissa tilanteissa, psyykkinen oireilu, päihteet ja väkivalta/rikosoireilu koulussa, konsultatiivisen työotteen kehittäminen ja lasten kaltoinkohtelu

Jokainen työntekijä suorittaa koulutuskokonaisuudet

 • Lääkehoidon teoriaperusteet/ Lääkelupa- koulutus
 • Tietosuojan ABC
 • Lastensuojelulain mukaiset rajoitukset
 • Hygieniapassi
 • Ensiapu- ja turvallisuus
 • AVEKKI – väkivallan ennaltaehkäisy ja hallinta -koulutus