Kehittämishankkeet

ARJEN OSALLISUUDEN TYÖKALUT

Valtion koulukotien yhteinen kehittämisprosessi v. 2019-2020 yhteistyössä Pesäpuu ry:n kanssa

 

Prosessi sisältää neljä kaksipäiväistä työpajapäivää koulukodeissa työskenteleville ohjaajille vuosina 2019-2020.

Kehittämisprosessin vetäjät, Pesäpuu ry

  • Johanna Barkman (kehittämispäällikkö),
  • Johanna Liukkonen (kehittäjäsosiaalityöntekijä)
  • ja Katriina Nokireki (asiantuntija)
  • Lisäksi työpajapäivillä on ollut mukana lastensuojelun kokemusasiantuntijoita.

 

Kehittämisprosessin tavoitteena on

  • Kehittää nuorten osallisuutta vahvistavia omaohjaajatyövälineitä.
  • Luoda uusia nuorten vaikuttamisen tapoja arjen rakenteisiin ja
  • Vahvistaa työntekijöiden omaa ammatti-identiteettiä.

Prosessin taustalla on kansallinen ohjaus, jonka keskeisenä tavoitteena on nuorten osallisuuden vahvistaminen sijaishuollossa.

Prosessin aikana rakennetaan yhdessä kokonaiskuvaa siitä, mitä nuorille kuuluu ja miten he kokevat olemisensa koulukodissa. Samoin kehitetään omaohjaajan ja nuoren väliseen työskentelyyn arjen työvälineitä, jotka ovat helposti saatavilla ja jokaisen koulukodin käytössä. Koulukodeissa olevat nuoret ovat aktiivisesti mukana kehittämisprosessissa esimerkiksi välitehtävien kautta, joita ohjaajat tekevät nuorten kanssa työpajapäivien välillä.

Välitehtävinä koulukotiohjaajat juttelevat nuorten kanssa monista eri teemoista joko nuorten kanssa yksilöllisesti tai pienryhmissä. Teemat ovat nousseet työpajapäivillä ohjaajien kanssa tuotetusta sisällöstä. Nuoret pääsevät kertomaan ajatuksiaan muun muassa omasta arjestaan, kasvatuskäytänteistä, osallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemuksistaan sekä siitä, mitä he toivoisivat heistä huolehtivilta aikuisilta koulukodissa.

Konkreettisena osana kehittämisprosessia tuotetaan yhdessä Arjen osallisuuden boksi (OMA BOXI) nuoren ja omaohjaajan väliseen työskentelyyn. Jokainen nuori saa oman boksin eli laatikon, jonka voi tuunata omannäköisekseen. Laatikko sisältää kortteja erilaisista teemoista, kuten omaohjaajatyöskentely, osallisuus, oikeudet ja velvollisuudet ja päihteet. Korttien kehittelyssä nuoret ovat olleet vahvasti mukana, sillä kortit on kehitetty välitehtävinä toteutuneiden nuorten haastattelujen pohjalta yhteistyössä ohjaajien ja kehittämisprosessin vetäjien kanssa. Nuorilla on ollut mahdollisuus myös osallistua korttien kuvittamiseen. Boksi on tarkoitus ottaa käyttöön jokaisen nuoren kanssa osana omaohjaajatyöskentelyä.

Kehittämisprosessi toimii pilottina, jonka on tarkoitus jatkua tulevina vuosina.

Valtion koulukotikoulussa on käynnistynyt kaksi kehittämishanketta


1) Valtion koulukotikoulun toimintakulttuurin kehittäminen koulukodin arjessa
Kehittämishanke tammikuu 2020 – elokuu 2021, yhteistyössä Konsulttipaja OY:n kanssa. 

Hanke sisältää yhteensä 29 lähityöskentelypäivää.

Hanke pohjautuu systeemiseen työtapaan ja keskittyy Valtion koulukodin johtoryhmän ja koulun johtotiimin yhteisen johtamispuheen äärelle sekä koulukotiyksiköiden johtoryhmien ja kouluhenkilöstön yhteisiin kehittämispäiviin. Hankkeen välitehtävien toteutukseen osallistuu koko koulukodin henkilöstö. Hankkeen tavoitteena on yhtenäistää hoidon, kasvatuksen ja opetuksen ammatillista ajattelua, kieltä ja toimintaa.


2) Koulukotikoulun pedagogiikan kirkastaminen
Kehittämishanke tammikuu 2020 – joulukuu 2021.

Prosessi toteutetaan kahdessa aallossa, joissa molemmissa on kymmenen lähikoulutuspäivää.

Hankkeen tavoitteena on konkretisoida laadukas ja mitattavissa oleva yhtenäinen koulukotikoulun pedagogiikka oppilaan hyvinvoinnin, tasapuolisuuden ja perusopetuksen päättötodistuksen saamisen turvaamiseksi.

Sisällöt: opettajuus muutoksessa, lainsäädäntö arjessa, arviointi, päihteet, resilienssi, myönteisen käyttäytymisen tukeminen. Lisäksi välitehtävien avulla vahvistetaan hyvinvoinnin kokemusta kouluyhteisössä keskittyen mm. teemoihin: myönteiset tunteet, sitoutuminen, vuorovaikutussuhteet, merkityksellisyyden kokemus, aikaansaaminen ja kasvun asenne.

Prosessi tukee koulukodin strategista tavoitetilaa, jossa Valtion koulukotikoululla on valtakunnallinen tehtävä ja rooli vaativan erityisen tuen perusopetuksen palveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä.

Valtion koulukotien laadunhallinnan kehittäminen

Valtion koulukotien ajattelu- ja toimintamalli perustuu jatkuvaan parantamiseen. Koulukotien laadunhallintaan liittyvän kehittämisen painopisteenä on yhtenäisen laadunhallinta-/ toimintajärjestelmän toteuttaminen IMS (Integrated Management System) toimintajärjestelmään perustuvalle alustalle. Koulukotien toimintaan rakennettava järjestelmä – Kartta – sisältää laatujohtamisen vuosikellon, yhtenäiset prosessikuvaukset, käsikirjat, dokumentit (mm. päätökset, ohjeet), raportit (aloitteet, palautteet, poikkeamat ja hyvät käytännöt), mittarit (talous, asiakkaat, henkilöstö, prosessit), riskien arvioinnin. Toimintajärjestelmän käyttöön liittyy systemaattinen sisäisten ja ulkoisten auditointien toteuttaminen.

kOppi – Oppilaan kehittymisen kuvantaminen

Valtion koulukotien verkkotyökalu erityispedagogiseen kouluarjen tukeen tuntityön ja -käyttäytymisen ohjaamisessa. Verkkotyökalua kehitettiin vuosien 2017 – 2019 aikana kahdessa peräkkäisessä kehitysprojektissa. Yhteiskehittäjinä olivat Valtion koulukodit, Mindcom Oy ja Variantti Oy.

kOppi-palvelu hyödyntää mm. Primuksen Wilma-tuntimerkintöjen dataa. Työkalu mahdollistaa oppilaskohtainen oppimisen kehittymisen tarkastelun visualisoituja raportteja hyödyntämällä. Yksilöllisten raporttien avulla voidaan tukea mm. oppilaan oppimista, tuntityön sujumista, motivoitumista ja itsearviointia; oppilashuollollista työtä, opetushenkilöstön työnsuunnittelua ja oppilaan kehittymisen kuvaamista kotiin.

kOppi-palvelu käyttää Valtion koulukotien kehittämää Wilma-tuntipäiväkirjan käyttötapaa ja tuntiseuranta-dataa, joka huomioi oppilaan tuntityön ja käyttäytymisen sekä positiiviset että kehitettävät toteumat. Saatavat raportit mahdollistavat myös pitkän aikavälin hitaasti kehittyvän oppimisen seurannan. Perustuu positiivisen pedagogiikan lähestymistapaan, jossa myös negatiivisten toteutumien oppimistavoite ja mahdollinen kehitys laskevaan toteumaan muodostuu positiiviseksi seurantakohteeksi.

kOppi-palvelun esittely tästä

Lisätietoja:

Jani Méling, kehittämispäällikkö, Valtion koulukodit, p. 02 9524 4720, jani.meling@valtionkoulukodit.fi
Taina Piispa, toimitusjohtaja, Variantti Oy, p. 040 751 2658, taina.piispa@variantti.fi
Juha Lång, toimitusjohtaja, Mindcom Oy, p. 0400 671 916, juha@mindcom.fi

Asiakaslähtöinen toiminnan kehitys ja konseptointi –hanke VAIHEEN 1 RAPORTTITIIVISTELMÄ

26.6.2018

Valtion koulukotien kehttämishanke, jonka osa-alueina ovat vaikuttavuus, asiakaskokemus, palvelu- ja prosessikehitys sekä toimintalähtöinen tilakonsepti. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Senaatti-kiinteistöt, Workspace OY, Melkior OY, Delfoi OY ja Kopla Helsinki OY.